واژه‌نامه چیستانی، تصویری

واژه‌نامه چیستانی، تصویری
واژه‌نامه چیستانی، تصویری
واژه‌نامه چیستانی، تصویری
واژه‌نامه چیستانی، تصویری
واژه‌نامه چیستانی، تصویری
واژه‌نامه چیستانی، تصویری
واژه‌نامه چیستانی، تصویری
درباره کتاب

واژه نامه چیستانی، تصویری يکى ديگر از کتاب هاى مجموعه ى آموزشى خلاق از راه ادبیات کودکان است.

در کتاب هاى آموزشى خلاق از راه ادبیات کودکان از شگردهاى احساسى و عاطفى براى پيوند با متن هاى آموزشى استفاده مى شود. در اين واژه نامه، واژگان با زبانى ساده و احساس برانگيز از ويژگى هاى خود مى گويند.

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصويرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآيند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصوير را پيوند بزنند. در گروه سنى زير ده سال، کودکان به يارى نمادسازى تصويرى مى انديشند.

براى نمونه، شناسه ى واژه ى جفت با زبانى ساده و عاطفى از ويژگى هاى خود مى گويد:

يکى نيستم، دو تا هستم. تنها نيستم، با تو هستم!

در واژه نامه چیستانی، تصویری هر واژه يک شناسه ى چيستانى است. هنگامى که اين شناسه براى کودکان بلندخوانى مى شود، پاسخ به چيستان که سرشناسه است، سبب تقويت هوش و افزايش درک شنيدارى دقيق و تحليلى کودکان مى شود.

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصويرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآيند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصوير را پيوند بزنند. در گروه سنى زير ده سال، کودکان به يارى نمادسازى تصويرى مى انديشند.

هنگامى که واژه و تصوير در پيوند با يکديگر کودکان را در درک مفاهيم پايه توانا مى سازند، کودکان مى توانند آسان تر از انديشه ى تصويرى يا عملى به انديشه ى انتزاعى يا پيشرفته تر برسند.

واژه نامه چیستانی، تصویری با توجه به مفاهيم بنيادين توسعه پايدار تهيه شده است. براى آشنايى کودکان با مفاهيم توسعه پايدار شناسه هاى اين واژه نامه به پديده هاى زيست محيطى، صلح و بهداشت نگاه جانبدارانه دارند. اگر مى خواهيم کودکان ما جهانى بهتر، پاکيزه تر و سبزتر را بشناسد و براى ساختن آن بکوشند، بايد با مفاهيم توسعه پايدار آشنا شوند. اين واژه نامه در اين راستا به آن ها کمک مى کند.

واژه نامه چیستانی، تصویری با هفت کاربرد ويژه، براى گروه پايه ى پيش دبستان و سه سال نخست دبستان فراهم آورده شده است.

زمين: همه ى آدم ها، جانوران و گياهان روى من زندگى مى کنند. بر پوسته ام درياها و کوه ها را مى بينى. هم به دور خودم مى گردم و هم به دور خورشيد. جنگل هاى من را خوب نگه دارى کن، آب هاى من را آلوده نکن، زيرا جانداران فردا هم بايد با آسودگى روى من زندگى کنند.

 

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام