شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)

شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)
شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب خواندن
شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب کارورزی
شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب کنش ورزی
درباره کتاب

شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی) شامل کتابِ خواندن، کتابِ کارورزی و کتاب راه نما و کنش ورزی به همراه کیسهٔ نماکارت ها است.

کتاب خواندن لولوپی + ۱ دارای بیست داستانک پیوسته است که از یک سو وابسته به داستانک های لولوپی + ۰ است و از سوی دیگر این داستانک ها به لولوپی + ۲ (در دست انتشار) پیوند دارند.

درست است که لولوپی + ۱ مناسب آموزش ریاضی کلاس اول دبستان است اما به طور طبیعی کودکی که می خواهد با لولوپی + ۱ کار کند، باید لولوپی + ۰ را در یک دورهٔ فشرده بگذراند. این دورهٔ فشرده در زمینهٔ خواندن داستانک ها می تواند بسیار کوتاه باشد و در مورد کارورزی ها و کنش ورزی ها می تواند یک دورهٔ ز مانی سه ماهه را دربرگیرد.

مانند لولوپی + ۰ در هر وضعیتی برای این که کودکان خردسال هنوز درک درستی از کارکردهای دانش ریاضی یا شمارورزی ندارند، کار را با کتابِ خواندن آغاز کنید. کتابی که در سرشت خود در لایهٔ بیرونی داستان است و در لایه های درونی به آموزش دانش ریاضی می پردازد.

کتاب کارورزی لولوپی + ۱ برپایه استانداردهای پیشرفته در آموزش ریاضی - بیش از همه استاندارد NCTM - (انجمن ملی آموزگاران ایالات متحده) طراحی شده است. کتاب کنش ورزی اما فراتر از این استانداردها می رود و برپایهٔ آموزش شمارورزی یا ریاضی از راه دست ورزانه که ریشهٔ آن در دیدگاه  های مونتسوری و پیاژه است نگاشته شده است. در این باره در کتاب آموزش ریاضی خلاق پایه - فلسفه و روش بیش تر سخن گفته شده است.

کتاب راه نما و کنش ورزی هم راه نمایی بخش هایی از بسته را انجام می دهد و هم این که کارهای دست روزانه برای آموزش شمارورزی در آن آمده است. روند کار چنان است که در انجام این کنش ورزی ها همهٔ اجزای آن به روشنی گفته شده است و نیازی به راه نمایی بیش تر نیست.

کیسه نماکارت های این بسته ۶۴ تایی است. این مجموعه شامل، نماکارت های پویش، همتاها، الگوها، کرم ۹ تنه ، مجموعه و نامجموعه، نشانگان، کنش افقی و عمودی، دهگانی ، شکل ها و خرس ماهیگیر است که در هر مورد پشت نماکارت، راه کارهای آن ها آمده است. لازم است که بدانید، انجام برخی از کارورزی ها در این بسته نیاز به نماکارت های لولوپی + ۰ دارد.

دقت کنید، با پوزش، درکتاب کنش ورزی لولوپی + ۱ در بخش پرسانه ها جابجایی صورت گرفته و پرسش های داستانک یک با داستانک دو آمیخته و به همین ترتیب پرسانه های هر داستانک، مربوط به داستانک جلوتر است.

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام