نوشتن خلاق

نوشتن خلاق
درباره کتاب

وقتی که صحبت می کنید و می توانید از حروف، کلمه بسازید و قواعد پایه ای ساختن جمله را می شناسید، وقتی چیزهایی را که کسی پای تلفن می گوید می فهمید و می توانید نامه ای تشکرآمیز بنویسید، پس شرایط کافی زبانی را برای یادگیری نوشتن طبیعی در اختیار دارید. مرکز ثقل نوشتن طبیعی، توانایی شگفت زده شدن است.اگر هنوز به خاطر می آورید که در کودکی چگونه حیرت زده ی جهان بودید، اگر گاه و بی گاه در بیداری رویا می بینید. اگر وقایع زندگی خود را لباس داستان می پوشانید تا هم صحبت تان را سرگرم کنید، با کمک تمرین های این کتاب خواهید آموخت اندیشه های خود را بدون فشار بیانی و قواعد دست و پاگیر کتبا بیان و اندیشه های خود را بی واسطه اظهار کنید و«صدا» و شیوه ی بیان خودتان را پیدا کنید.

nike air max 1 sale

راهنما

عضویت در کانال تلگرام