دنیایی را تصور کن که... فلسفه به زبان ساده

مقصود از «توهم» فعل یا حالت کسی است که به حکم انگیزشی ناآگاهانه، و برای اجتناب از رویارویی با واقعیت‌های دردانگیز، به آنچه خوش دارد واقعیت داشته باشد، واقعیت نسبت می‌دهد. مقصود از «تخیل» نیز فعل یا فرایندی است که آدمی در آن آگاهانه چیزی را تصور می‌کند که قبلا هرگز در عالم واقع، آن را کاملا ادراک و احساس نکرده بوده است. این یعنی دست زدن به فعلی یا به فرایندی که از آن به تخیل تعبیر می‌شود؛ چرا که آگاهانه چیزی را تصور کرده است که قبلا، هرگز آن را تجربه نکرده و از سر نگذرانده است. به کمک همین توضیحات اندک مرز میان توهم و تخیل تا حدی روشن می‌شود. مرز میان توهم و تخیل، در واقع، مرز میان تصدیق و تصور است. نگارنده با استناد به این توضیحات و تمایز قایل شدن بین مفاهیم تقریبا فلسفی، سعی دارد مفاهیم اجتماعی را به زبان فلسفه و به صورت ساده بیان کند. مطالب کتاب با تصویرسازی‌های مناسب همراه است تا فهم مطالب را آسان کند. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و مباحثی تحت عنوان زندگی و مرگ، آزادی و عدم آزادی، خوشبختی و بدبختی، و خوبی و بدی است.

nike air max 1 sale