فهرست مدارس طبیعت در استان چهارمحال و بختیاری

مدرسه طبیعت کاوشگر (شهرکرد)

مدرسه طبیعت کاوشگر (شهرکرد)

مدرسه طبیعت کاوشگر از ۲۶ دی ماه ۹۵ شروع به کار آزمایشی خود را در غالب یک اردو به ضلع شرقی پارک‌ ملت آغاز کرد. سالهاست بشر به دنبال بهترین راه برای رشد خلاقیت کودک انسان، مسیرهای متعددی را میآزماید. متاسفانه بشر در این مسیر پر پیچ و خم راه خود را گم کرد و همسو با ظهور عصر صنعت، کودکان را صنعتی وار آموزش داد. تا همچون رباتی در جهان صنعتی، مسیر معینی را طی کند . تفکری نو، ریشه گرفته از گذشته‌ای ناب فرا رویمان قرار گرفت. آموزشی بر پایه ی تفاوت انسان با سایر موجودات ،یعنی اختیار.

مدرسه طبیعت آلمون (شهرکرد)

مدرسه طبیعت آلمون (شهرکرد)

مدرسه طبیعت آلمون از فروردین ۹۶ فعالیت خود را در قالب برگزاری کارگاه سفر یکروزه آغاز کرده است. آنچه در مدرسه طبیعت اتفاق میافتد فراهم آوردن امکان تعامل خودانگیخته، کنجکاوانه و سرخوشانه کودکان با طبیعت است. ما باور داریم که تجربه طبیعت برای کودکان تا سن ۱۲ سالگی باید به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شود. ما باور داریم که تامین تجربه طبیعت برای کودکان نیاز مند یک گفتمان اجتماعی است به گونهای که همه ارکان جامعه را به مشارکت بطلبد.

عضویت در کانال تلگرام