مدرسه طبیعت آلمون (شهرکرد)

مدرسه طبیعت آلمون (شهرکرد)

مدرسه طبیعت آلمون از فروردین ۹۶ فعالیت خود را در قالب برگزاری کارگاه سفر یکروزه آغاز کرده است. آنچه در مدرسه طبیعت اتفاق میافتد فراهم آوردن امکان تعامل خودانگیخته، کنجکاوانه و سرخوشانه کودکان با طبیعت است. ما باور داریم که تجربه طبیعت برای کودکان تا سن ۱۲ سالگی باید به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شود. ما باور داریم که تامین تجربه طبیعت برای کودکان نیاز مند یک گفتمان اجتماعی است به گونهای که همه ارکان جامعه را به مشارکت بطلبد.

راهنما
استان مدرسه طبیعت: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام