کریستوفر کلودر (Christopher Clouder)

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با کریستوفر کلودر (Christopher Clouder) را مشاهده کنید.

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با کریستوفر کلودر (Christopher Clouder) را مشاهده کنید.

​آموزگاری در مدارس اشتاینر - والدورف همچون یادگیری است

​آموزگاری در مدارس اشتاینر - والدورف همچون یادگیری است

Teaching as Learning in a Steiner Waldorf Setting

«اهمیّت نقش آموزگاری در جایگاه عامل تغییری[۱] که ترویج‌گر مفاهمه و رواداری است، هرگز به اندازه امروز آشکار نبوده است. به‌نظر می‌رسد در سده بیست‌ویکم بیش از پیش، بر اهمیّت و حساسیت این نقش افزوده شود.»

عضویت در کانال تلگرام