ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی

نقاشی کودک یک پیام است،‌ آنچه او نمی تواند به لفظ در آورد به وسیله نقاشی به ما انتقال می دهد. بررسی و درک "زبان" نقاشی، اطلاعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان،‌ روانشناسان و همه کسانی می گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند.

اکتشاف نظام دار این قلمرو به آخرین دهه های قرن گذشته باز می گردد و بر قوانینی متکی است که خط شناسی نیز از آن ها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل گری بر اساس بررسی گسترده معانی نمادهایی که در خوابدیده ها، اسطوره ها، افسانه ها و در زندگی یافته می شوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده است.

کودک همه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجربه در می آورد، خود را می آزماید و "من" خویشتن را بنا می‌کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزله جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی های کودک، متحول می گردد.

این کتاب نه تنها الگوی جامعی از تفسیر نقاشی در بررسی های بالینی را به‌ دست می دهد بلکه حاصل بیش از چهار سال تحقیق بر اساس آزمایش کودکان ایرانی است.

کتاب حاضر از چهار بخش تشکیل شده است:

در بخش نخست که به آزمون "آدمک رنگی"  اختصاص یافته، دستور اجرا، شیوه نمره گذاری تست و همچنین جدول های هنجار گزینی ارائه شده اند که می توان با مراجعه به آنها طراز عقلی کودکان ۵ تا ۱۳ سال را به طور دقیق، تمایز یافته و تحلیلی تعیین کرد.

در بخش دوم، پس از بررسی تحول عاطفی کودک بر اساس تست "آدمک رنگی" به ارائه نشانه ها پرداخته شده است که اختلالات جسمی، عقلی و عاطفی کودکان را برجسته می سازد.

بخش سوم، به ارائه اصول نظری و چگونگی تفسیر نتایج ترسیم درخت، از زوایه تحول شناختی و عاطفی پرداخته است  و بالاخره در بخش چهارم کتاب، معنای رمزی عناصری را که در پیرامون یک موضوع اصلی به تصویر کشیده می شوند و هر یک می توانند راهی به سوی ناهشیار کودک بگشایند را مورد بررسی قرار داده است.