چگونه معلم کودکان خود باشیم: برای اولیا و مربیان

این کتاب به سفارش امور پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترجمه شده است و پیشنهادها و رهنمودهای ساده ای برای پدران و مادران و مربیان و آموزشگران، برای افزایش و گسترش فراگیری کودکان دارد. این پیشنهادها و رهنمودها برپایه ی روش آموزش خلاق تنظیم شده اند.

به باور نویسنده، در روش آموزش خلاق نه خشونت برای آموزش در کار است و نه "لوس کردن". بنیاد این روش بر پایه ی ایجاد پرسش در ذهن مخاطب و راهنمایی او برای رسیدن به پاسخ  است. نویسنده، پدر و مادر و خانه را نخستین آموزشگران و اولین مدرسه ی کودک می نامد و از آن ها می خواهد در اولین گام تصمیم بگیرند برای کودک خود "چه می خواهند". سپس درباره ی چگونگی فراگیری کودکان، برانگیختن آن ها به مشاهده و ارزیابی دنیای پیرامون خود، رهنمود های ساده و سودمندی ارائه می کند.

در این کتاب، همچنین به اهمیت بازی خلاق، مهارت های زبان، ریاضی، نوشتن، درس علوم اجتماعی و خواندن کتاب در رشد ذهنی کودکان و چگونگی کمک به آن ها برای یادگیری و درک بهتر این مقوله ها، به تفصیل پرداخته شده است.

پدران و مادران و مربیان پیش دبستان و آموزشگران دبستان با خواندن این کتاب پاسخ بسیاری از پرسش های خود را در زمینه ی چگونگی ارتباط والدین و آموزشگران مدرسه، روش های مناسب آموزش برای دستیابی به نتیجه ی بهتر، ارزیابی دانش آموزان و کارنامه، مشق شب، چگونگی گروه بندی و کار گروهی در کلاس و مفهوم "مدرسه ی بهتر" در آن خواهند یافت.