کتاب کار مربی کودک (برنامه کار سالانه مربی در مهد کودک و کودکستان)

بسیاری از مربیان به  آموزش غير مستقيم همراه با بازي و شادي باور دارند، اما به درستی نمی دانند این آموزش چیست و چگونه باید آن را به اجرا در آورند. کتاب کار مربی در بر گیرنده فعالیت ها و تجربه های توران میرهادی کارشناس رشته های روانشناسی تربیتی و آموزش پیش از دبستان و ابتدایی و استاد برجسته ادبیات کودکان ایران در طول بیست وسه سال کار با كودكان است.

کتاب از ۳ بخش راهنمایی کلی، کارت های برنامه و ضمائم تشکیل شده است. بخش نخست شامل ۱۲ مقاله بنیادی و در عین حال عملی است که بخشی از مجموعه فعالیت های کودکان پیش از دبستان را در بر می گیرد و اصول کار را روشن می کند. در بخش دوم، کارت برنامه هایی كه مربوط به فعالیت های مختلف علمی، محیط زیستی و كارهای دستی كودكان و انواع بازی ها است به دو صورت کوتاه و تشریحی در اختیار خواننده قرار می گیرد و در بخش سوم فهرستی از واحدهای كار انتخابی كودكان، كتاب های مناسب برای كودكان و منابع مورد نیاز برای كار با كودكان پیش دبستان معرفی شده اند.