نقاشی كودكان و مفاهیم آن

كودكی در عمق وجود همه ماست، و با چشمان اوست كه همگی روزی به این عالم نگاه كرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم كه برای فهم نقاشی كود كان، نگاه كردن آن برایمان كافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. جهان پر از كودكانی باهوش و خوش ذهن است كه با ذوق خود به زندگی ما معنی می دهد، ای كاش برای كمک به آنها به دست خودمان باعث نابودی آنها نشویم.