توپ نخی فروبل

یادگیری خلاق زمانی صورت می گیرد که کودک آن را از بازی بیاموزد. کودک اولین فهم خود از جهان فیزیکی را با نگه داشتن ، قل دادن و نگاه کردن به توپ می آموزد.

این توپ ها به کودک در شناسایی رنگ ها و حرکت و جنس مواد کمک می کند همچنین برای بهبود هماهنگی چشم-دست و کنترل حرکت به کار می رود. با استفاده از رنگ و ویژگی این توپ ها می توان بازی های متنوعی طراحی کرد. 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 07/24/2013 - 13:30