معرفی کتاب ارتباط با کودکان از طریق داستان | فلسفه برای کودک

کتاب ارتباط با کودکان از طریق داستان راهنمایی است برای والدینی که کودکانی به فرزندی پذیرفته اند  یا آن ها را سرپرستی می کنند و در رفتار و برقراری ارتباط با آن ها مشکل دارند و نیز کارشناسانی که با این کودکان کار می¬کنند. راهکار اصلی کتاب برای از میان برداشتن مشکلات میان پدر و مادر خوانده و فرزند خوانده، "داستان درمانی عاطفی خانواده" است. در این روش، برای کمک به والدین در راستای ایجاد ارتباط و گفت و گو با کودکان مشکل ساز خود، از داستان به عنوان مهم ترین وسیله بهره گرفته می شود.

در فصل های مختلف کتاب به والدین راهنمایی می شود تا داستان هایی شفابخش از خود خلق کنند و با کمک گرفتن از آن ها، ارتباط عاطفی خود و کودکان شان را بهبود بخشند و گسترش دهند.

نویسندگان کتاب ارتباط با کودکان از طریق داستان این قصه  ها را با توجه به وضعیت ویژه ی کودک و درک والدین از خصوصیات و حساسیت های فردی او، به چهار نوع: داستان های حق طلبانه، روان تکان، رشد، و کودک موفق تقسیم کرده و درباره ی هر یک و موارد استفاده از آن ها برای کودکان دارای ویژگی های گوناگون، توضیح داده اند و نمونه آورده اند.

" دو زندگی برای تو خلق شد: یکی ستاره ی راهنمای تو شد؛ دیگری، خورشید تو."

 در کتاب ارتباط با کودکان از طریق داستان پس از این عبارت معنا دار درباره ی خانواده ی اصلی و خانواده ی جایگزین برای کودک، مقوله ی "مدل فعال درونی" و شکل گیری آن توضیح داده می شود. تجربه ی کودک از روابط عاطفی، رویدادهای زندگی، دوره ی رشد و باورهای اساسی او، در مجموع مدل فعال درونی نامیده می شود. میان این عوامل، ارتباط فعال وجود دارد. مدل فعال درونی در دوران نخست کودکی شکل می گیرد. این مدل نه تنها بر آینده ی کودک، بلکه بر خانواده، اطرافیان و جامعه نیز تاثیر می گذارد. کودکانی که در خانواده ی اصلی با بی توجهی یا رفتارهای پرخاشگرانه و طرد روبه رو بوده اند، با اعضای خانواده ای که آن ها را به فرزندی پذیرفته اند، نیز همین رفتارها را تکرار می کنند. گرچه شکل گیری مدل ها از کودکی شروع می شود، همیشه یکسان نمی ماند. مدل ها را می توان روزآمد کرد. همزمان با افزایش توانایی کودک برای حفظ کردن و تفکر، توانایی  ارزیابی تجربه ها نیز در او به وجود می آید. دگرگونی در روابط میان پدر و مادر و کودک هم، امکان تغییر مدل فعال درونی را فراهم می کند. این همان مفهومی است که کل روش "داستان درمانی عاطفی خانواده" بر پایه ی آن استوار است.

عاطفه سلیانی

new nike air max 2019