داستان هایی برای فکر کردن

داستان هایی برای فکر کردن، یکی از مجموعه طرح هایی است که برای رشد تفکر و یادگیری تدوین شده است. از این کتاب بچه ها می توانند به تنهایی، در گروه های کوچک، در کلاس های درس یا در محافل خود به شکل جمعی استفاده کنند. رابرت فیشر، استاد رشته تعلیم و تربیت در دانشگاه برونل است که تاکنون مجموعه های زیادی را تألیف کرده است؛ از جمله: به بچه ها یاد بدهیم فکر کنند، به بچه ها یاد بدهیم یاد بگیرند؛  و مجموعه هایی از سلسله داستان هایی برای فکر کردن: اشعاری برای فکرکردن، معیارهایی برای فکرکردن، بازی هایی برای فکرکردن، نیز: نخستین داستان ها برای فکرکردن، نخستین اشعار برای فکرکردن.

کتاب حاضر، حاوی ۳۰ داستان است. هر داستان براساس یک مضمون خاص مثل خشم، زیبایی، زورگویی، جرئت و ترس، مرگ و... تنظیم شده است بعضی داستان ها مشابه قرآنی دارد، مثل داستان شماره ۲۶ (ریپ رن وینکل) که مشابه قصه قرآنی اصحاب کهف است. داستان ها از ملیت های مختلف است. بعد از هر داستان، دو مجموعه سؤال و یک مجموعه با عنوان فعالیت های دیگر وجود دارد.  نخستین مجموعه سؤال ها درباره خود داستان است که با یک پرسش کلیدی شروع می شود: مفهوم و منظور داستان چیست بچه ها می توانند در کلاس درس درباره آن بحث کنند و درصورتی که به جواب نرسیدند، با طرح ۱۰ سؤال، مرحله به مرحله و به تدریج به جواب پرسش کلیدی سوق داده می شوند.

new nike air max 2019