رشد زبانی در کودکان

نمودار زیر الگوی رشد زبانی را نشان می‌دهد. رشد طبیعی زبان در یک گستره انجام می‌گیرد. رشد زبانی هر کودک بستگی دارد که در کجای این گستره باشد. شما تنها هنگامی باید نگران کم بودن رشد زبانی در کودکان باشید که از این گستره نیز بیرون باشد و آن هنگام باید پیش کارشناسان بروید. 

رشد زبانی کودک در ۶ ماهگی

 • رانش آواها با آهنگ یا غان غون کردن
 • واکنش هنگام شنیدن نام  خودش
 • واکنش به آواهای دیگران با چرخش سر و چشم‌ها
 • واکنش هیجانی مناسب به آواهای دوستانه یا خشمناک

رشد زبانی کودک در ۱۲ ماهگی

 • به کاربردن از یک یا بیش ترِ واژگان با معنا( ممکن است این تنها بخشی از یک واژه باشد. برای نمونه به هندوانه بگوید هن هن)
 • درک آموزش های ساده، به ویژه اگر با نشانه های صوتی و فیزیکی همراه شوند.
 • واکنش و همراهی با آواهای آهنگین با جنباندن بخشی از اندام‌ها.
 •  آگاهی به ارزش ارتباطی گفت و گو کردن.

رشد زبانی کودک در ۱۸ ماهگی     

 • در این دوره بیش تر کودکان واژگان پایه ای میان  ۵ تا ۲۰ واژه را به کار می‌برند.
 • این واژگان بیش تر نام ها هستند.
 • توانایی پیروی و تکرار سخنان دیگران به گونه‌ای آهنگین و بازیگون ( اکولالیا :تکرار یک واژه یا عبارت بارها و بارها).
 • به کاربردن واژگانی دست و پا شکسته که دارای بار عاطفی است.
 • توانایی درک و به کاربردن فرمان‌های ساده.

رشد زبانی کودک در ۲۴ ماهگی   

 • در این دوره آن‌ها کم و بیش  ۱۵۰ تا ۳۰۰ واژه می‌شناسند.
 • کودکانی که کتاب های بیش تری برای شان خوانده شده است،  یا بیش تر برای آن‌ها افسانه گفته شده در کرانه ی بالایی این گستره واژگانی هستند.
 • توانایی نام گذاری شماری ازپدیدارهای پیرامون.
 • دستکم توانایی به کار بردن دو وند ( حرف اضافه ) دستوری مانند در، زیر یا روی را دارند. 
 • واژگان را در عبارت های کوتاه و  بیش تر با آمیختن نام – و کارنام( فعل) می‌سازند.
 • کم وبیش ۳/۲ چیزی که می گویند فهم پذیراست. 
 • وزن و روانی جمله‌ها سست است.
 • بلندا و گام صدا هنوز بخوبی پایش پذیر نیست.
 • ۲ جانشین نام را به درستی به کار می‌برد. من، و تو اگرچه گاهی این دو جانشین نام را به جای هم و به نادرستی به کار می‌برند.
 • کم کم  صفت ملکی مال من را به کار می‌برد.
 • به دستوراتی مانند «چشمت(بینی، دهان، مو) را نشان بده» پاسخ می‌دهند.

رشد زبانی کودک در ۳۶ ماهگی              

 • کاربرد درست جانشین‌های نام من، تو.
 • به کاربردن زمان گذشته و حالت های جمع مانند ما می خوایم!
 • دستکم سه وند( حرف اضافه) در، روی، زیر را می‌شناسد و به کار می‌برد.
 • اندام‌های بیرونی بدن را می‌شناسند و  توانایی نشان دادن آن‌ها را با انگشت نشانه دارد.
 • به آسانی  جمله های ۳ واژگانی را به کار می برد.
 • کرانه ی بالای شناخت واژگانی او میان ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ واژه است.
 • کم و بیش ۹۰ در صد چیزی را که می گوید،  فهم پذیر است.
 • به کار بردن کارنام ها( فعل ها) رو به فزونی می گذارد.
 • پرسش‌های ساده که در پیوند با کنش های پیرامون باشد، درک می کند.
 • آزموده‌های خود را با علت های آن بیان می کند.
 • پرسش های استدلالی در زبان او پدیدار می شود مانند «چرا باید کاری را انجام دهی زمانی که خواب آلود، گرسنه، سرد، یا تشنه هستی؟ ».
 • توانایی بیان سن، جنس و نام خود را دارد.
 • نباید انتظار پاسخ دادن به تمام پرسش‌هایی را داشت که او منظور آن‌ها را درک می‌کند.

رشد زبانی کودک در ۴۸ ماهگی   

 • نام جانوران آشنا را به درستی  می‌داند.
 • دستکم می تواند ۴ وند ( حرف اضافه ) را به کار ببرد یا می‌تواند نشان دهد که درک می‌کند معنای دستوراتی که به او داده می‌شود.
 • با نگاه به تصویر افزارها و چیزها  در کتاب ها و مجله ها می تواند نام آن ها را بگوید.
 • یک یا رنگ‌های بیش تری را می‌شناسد.
 • می تواند ‌تا شمار ۴ را  اگر به آهستگی گفته شود، تکرار کند.
 • کم وبیش‌ می‌تواند واژه هایی را تکرار کند که ۴ بخشی هستند.
 • نشان می‌دهد که روی و زیر چیزی را درک می‌کند
 • .بیش تر از واک های صدا دار ( خودواها) و دوبخشی و بی صدای پ، ب، م، استفاده می‌کنند.
 • کم و بیش در خیال پردازی غرق می‌شود.
 • در زمان کنش و بازی پر گویی می‌کند.
 • مفاهیم بلندتر و درازتر را زمانی که سنجیده می شود درک می‌کنند.
 • به آسانی فرمان‌های ساده را حتا زمانی که انگیزش‌ها برابر دیدش  نباشند پیگیری می‌کند.
 • باز گویی بیش تر واژگان، جمله‌ها، هجاها و حتی صداها

رشد زبانی کودک در ۶۰ ماهگی      

 • می توانند برخی واژه‌های توصیفی را هم زمان با صفت‌ها و قیدها بکار برند.
 • واژگان متضاد شایع را می‌شناسد: بزرگ- کوچک، سخت- نرم، سنگین- سبک وغیره.
 • تصور کلی از ۴ عدد یا بیش تر را دارد.
 • می‌تواند تا ۱۰ شمارش کند.
 • جدای از چگونگی رانش آواها، سخنانش درک پذیر است.
 • می تواند جمله‌هایی به بلندی ۹ واژگان را تکرار کند.
 • می تواند افزارها و چیزهای در دسترس مانند کلاه ، کفش و صندلی را بازگویی کند.
 • می تواند ۳ فرمان را بدون این که میان آن ها فاصله ای بیفتد انجام دهد.
 • سن خود را می‌داند.
 • مفاهیم زمانی ساده مانند، صبح، بعد از ظهر، شب، روز، بعد، دیرتر، فردا، دیروز، امروز را درک می کند
 • می‌تواند جمله‌های بلند روان را همراه با ترکیب‌های پیچیده بکار می‌برد.
 • سخن‌اش به طور کلی دستورزبانی درست دارد.

رشد زبانی کودک در ۶ سالگی 

 • درکی از عدد ۷ دارد.
 • سخنان او درک پذیر و پایه ی ارتباطی دارد.
 • می تواند مناسبات یا داستانی را در باره تصویرهایی که می بیند، بازگویی کند.

رشد زبانی کودک در ۷ سالگی 

 • به آسانی دوقطبی‌های متضاد را بکار می‌برد: دختر- پسر، مرد- زن، پرواز- شنا، کند- تیز، کوتاه- بلند، شیرین- ترش، و غیره
 • واژه های مشابه، متفاوت، شروع، خاتمه، و غیره را درک می‌کند.
 • توانایی بیان زمان به چارک ساعت را دارد.
 • توانایی خواندن ساده و نوشتن یا کشیدن تصویر بعضی از واژگان دارد.

رشد زبانی کودک در ۸ سالگی 

 • می‌تواند بیان علت رخدادها را بطور نسبی دریابد، و هم چنین شماری از آن‌ها را که در گذشته رخ داده است، شناسایی می‌کند.
 • به آسانی جمله‌های پیچیده و ترکیبی را به کار می‌برد.
 • رانش همه واک‌های ( بی صدا یا همواها را) ، همچون  آمیخت‌های واک‌های هموا را به درستی به کار می‌برد.
 • به سادگی می‌خوانند و ترکیب‌های آسان را  می‌نویسند.
 •  به آسودگی در وضعیت‌های متفاوت و مناسب ارتباط برقرار می کند.
 • کنترل بلندا،گام و سرعت صدا را به خوبی انجام می‌دهد.
 • می‌تواند گفت و گوها را در اندازه بزرگسالان انجام دهد.
 • جهت‌های نسبتأ پیچیده را با کمی تکرار می‌توانند انجام دهند.
 • درک پیشرفته‌ای از زمان و عدد دارند.

مقاله‌ی مرتبط با این موضوع

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 05/24/2017 - 15:19