کتاب روانشناسی تربیتی اثر جان ای. گلاور, راجر اچ. برونینگ,

محور اصلی كتاب روانشناسی تربیتی تأثیر معناداری در یادگیری است. زیرا بهترین و پایدارترین یادگیری زمانی به دست می‌آید كه روشها و مواد آموزشی بر اساس معلومات فعلی دانش‌آموز تدوین شود.هر فصل كتاب بر این مقدمه استوار است و با این هدف نوشته شده است كه نشان دهد معلمان چگونه می‌توانند از مهارتهای مختلف روان‌شناسی تربیتی برای عرضة آموزش معنادار به شاگردان استفاده كنند.

کتاب روانشناسی تربیتی اثر جان ای. گلاور, راجر اچ. برونینگ، با ترجمه علی نقی خرازی از بهترین کتاب های درسی رشته روانشناسی تربیتی است و در دانشگاه‌‌های آمریکا تدریس می‌شود. این کتاب شامل آخرین نظریه‌های علمی در زمینه‌ی روان‌شناسی تربیتی است که با نگرشی شناختی و با هدفی کاربردی تنظیم شده‌است. مکتب روانشناسان شناختی مکتبی غالب در دانشگاه‌ها و محافل علمی آمریکا و اروپاست که به بررسی فرآیندهای ذهنی انسان می‌پردازد و با آن‌که هنوز دوران جوانی خود را می‌گذراند توانسته است به بسیاری از سوال‌های پیچیده و قدیمی انسان در زمینه حافظه، تفکر، استدلال، حل مساله، توجه، ادراک و... پاسخ گوید.

کتاب روانشناسی تربیتی برای معلمان آینده معلمان فعلی که درصدد افزایش دانش و مهارت‌های خودند و همه کسان دیگری که درگیر فرآیند یادگیری و آموزش، از کودکستان تا بزرگسالی، هستند طراحی شده است.