مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش اول)

مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش اول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسـفی داستان‌های متـون کلاسـیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنامه فلسفه برای کودکان است که با روش پژوهش فلسـفی انجام شده است. برای این منظور نخست به بررسی برنامه فلسفه برای کودکـان از منظـر لیپمن و چگونگی توسعه و پیدایش رویکردهای مختلف پرداخته شد، آنگـاه نشـان داده شد که هر کدام از رویکردها به فلسفه برای کودکان بـه جنبـه خاصـی از فلسـفه تأکیـد دارند. سپس با عنایت به ساحت‌های فلسـفه، مسـائل اساسـی فلسـفه در سـه قلمـرو هستی شناسی، شناخت شناسی و ارزش‌شناسی مشخص و در هر قلمرو سؤالات مهمـی طرح و برای هر کدام از سؤالات نمونه داسـتانی از متـون کلاسـیک ادب فارسی ارائـه شده است.

نتایج نشان داد که فراهم‌کردن محتوای فلسـفی متناسـب بـا فرهنـگ بـومی برگرفته از متون کلاسیک ادب فارسی و بازنویسی آن‌ها متناسـب بـا سـن کودکـان بـه عنوان رویکردی کل‌گرایانه که در آن به ابعـادی چـون فراینـد تفکـر، محتـوای فلسـفی، غنای ادبی و ویژگی فرهنگ وابسته بودن تفکر توجه داشته باشد، امکان‌پذیر است.

مقدمه

فلسفه به معنای فلسفیدن، سابقه‌ای چند هزار ساله دارد. با وجود این فلسـفه بـه شکل یک برنامه مدون و با عنوان فلسفه برای کودکان، طی چهـار دهـه اخیر در امریکا بـا تلاش‌های لیپمن و با هدف رشد تفکر در کودکان در دانشگاه مـونتکلیر زمانی پایه‌ریزی شد که لیپمن نسبت به سـطح و کیفیت استدلال ارائه‌ شده توسط شهروندان تحصیل کرده امریکایی دچار نگرانی شـد. ون سی لگم برنامه فلسفه برای کودکان را بـه عنـوان یک تجربـه آموزشــی و نقــدی بــر اشکال سنتی آمــوزش و پــرورش مــورد توجــه قــرار داد. استفاده از فلسفه در برنامه‌های آموزشی و شیوه‌هایی تحـت عناوین فلسفه برای کودکان، فلسفه با کودکان (philosophy with children) یـا اجتمـاع پژوهشی (community of inquiry) در بسیاری از کشورهای جهان بخوبی تثبیت شـده است.

امروزه فلسفه برای کودکان شهرت جهانی یافته و در بیش از ۵۰ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. بـا ایـن حال قبل از سرمایه‌گذاری در فلسفه برای کودکان لازم است تا به نتایج موفقیت‌آمیز این برنامه اعتماد کرد. در هر حال فلسفه برای کودکان به سرعت در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفت، به گونه‌ای که امروزه این برنامه بـه شیوه‌های مختلف و با تغییراتی چند در شکل اجرا و محتوای داستانی آن در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه برنـیفیـه (Brenifier) در فلسـفه بـا کودکان استفاده از تاریخ فلسفه را جایز شمرد، ساتکلیف معتقد است فلسفه به همراه کودکان (PWC) از بحث و گفت‌وگو راجع به آرای فلسفی سود می‌برد، امـا نـه صرفاً به واسطه داستان‌های نوشته شده بـرای کودکـان و نوجوانـان. فیشر استفاده از داستان‌های فکری موجود در متون ادبی را بـه عنـوان شیوهای نو ارائه داد و یسپرسن (Jespersen) به فرهنگ وابسـتگی ایـن برنامـه اشـاره و استفاده از داستان‌های بومی را به عنوان شیوهای برای حـل مشـکل فرهنـگ وابسـتگی داستان‌های لیپمن دانست.

با این شرایط علاقه‌مندان به فلسفه برای کودکان با رویکردهای مختلف روبه‌رو هستند. مثلاً در ایران توجه به برنامه لیپمن را می‌توان در طرح دیدگاه‌ها و ترجمه مقالات، پایاننامه‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های مختلف مشاهده کـرد. همزمان با ترجمه داستان‌های لیپمن، داستان‌های فرهنـگ وابسـته مسـتخرج از ادبیـات داستانی کشور دانمارک که توسط یسپرسن بازنویسی شده مورد شناسـایی قـرار گرفتـه است. دنیای سوفی به عنوان آموزش تفکر به کمک داستان‌هایی مرتبط با تاریخ فلسـفه ترجمه و بارها تجدید چاپ شده است و داستان‌های فکری فیشر و داستان‌های فلسفی جهان پیکمال (Piquemal) نیز از نظر دور نبوده است.

هریک از علاقه‌مندان به این برنامه با ترجمه یا نقد آثار فلسفه برای کودکان تلاش کرده‌اند تا به توسعه این برنامه در ایران کمک کنند، به شکلی که تحقیقات زیادی در قالب پایاننامـه‌هـای کارشناسـی ارشـد و دکتری (جهانی، ۱۳۸۰؛ قائدی، ۱۳۸۲؛ مرعشی، ۱۳۸۵؛ هاشمی، ۱۳۸۵؛ سجادیان جاغرق، ۱۳۸۶؛ قضاوی، ۱۳۸۶؛ مختـاری، ۱۳۸۶؛ هـدایتی، ۱۳۸۷؛ خارسـتانی، ۱۳۸۷؛ حسـینی، ۱۳۸۷؛ رمضان پور، ۱۳۸۷؛ فرزانفر، ۱۳۸۹ ) انجام شـده اسـت. بـا ایـن حال چگـونگی بهره گیری از فلسفه برای کودکان هنوز هم مورد تردید و با اما و اگر همـراه اسـت. بـه منظور دستیابی به شیوهای مناسب در آموزش تفکر به کمک فلسفه برای کودکـان بـه بررسی رویکردهای موجود در فلسفه برای کودکان پرداخته شده است تا ضمن شناسایی ویژگی‌های هریک، بتوان به رویکردی مناسب از فلسفه برای کودکان دست یافت.

۲. رویکردهای مربوط به فلسفه برای کودکان

بررسی رویکردهای مربوط به فلسفه برای کودکان نشان می‌دهد که در فلسفه برای کودکان چهار رویکرد مختلف وجود دارد:

الف) رویکرد فرایندی (روشی) یـا فلسـفه بـه مثابـه روش (philosophy as method) کـه یکی از معانی فلسفه است و فلسفه را به عنوان نوعی فعالیت می‌داند. فعالیتی کـه منجـر بـه شناسایی و فهم امور می‌شود. بسیاری از فیلسوفان از زمان سقراط تـاکنون بـا ایـن تلقـی از فلسفه موافق بوده‌اند. آن‌ها چگونگی تحقق ایـن فعالیـت را فلسـفه نامیدنـد.

اهمیـت روش فلسفیدن در فلسفه برای کودکان تا به آنجاست که برخی معتقدند فلسـفه بـه وسـیله روش آن قابل شناسایی است. ویژگی‌های فلسفه به وسیله محتوا یا موضوعی که مورد مطالعه قرار می‌دهد، توصیف نمی‌شود؛ بلکه توسط رویکرد یا روشـی کـه اسـتفاده می‌کند، توصـیف می‌شود. این رویکرد بر فعالیت فلسفی و طرح محتوای داسـتانی تأمل برانگیز، به منظور تسهیل فرایند فلسفیدن تأکیـد دارد. لیـپمن بـر روش فلسـفیدن تأکیـد داشت، روشی که در آن پرسش‌های فزاینده به نحوی مطرح می‌شوند که پاسخ به هر سـؤال فقط به سؤالات بیشتر منجر می‌شود.

ب) رویکرد محتوایی یا فلسفه بـه‌ مثابـه محتـوا (philosophy as content) کـه بـر تـاریخ فلسفه و محتوای فلسفه در قالب داستان تأکید دارد، چراکه بـا توجـه بـه اهمیـت محتـوای فلسفی باید گفت، این محتوا نه تنها برای کودکان که برای برخی بزرگسالان نیز قابـل فهـم نیست. ساده سازی و قابل فهم کردن این محتوا، به منظور اسـتفاده کودکـان از ایـن متـون را می‌توان در آثار کلاسیک فلسفه اثر واربرتون، لـذات فلسـفه اثـر دورانـت، داستان فلسفه اثر مگی، فلسفه برای کوچک‌ترها اثر وایت، ۵۰ ایده فلسـفه که باید بدانید اثر دوپره، گردش در دنیای فلسفه بـرای جوانان اثـر ویـت، دنیای سوفی اثر گُردر، به عنوان رویکـردی محتوا محـور در فلسفه بـرای کودکان دانست. چنین رویکردی را می‌توان در قصه الغربه الغربیه و حیابن یقظان نیـز مشـاهده کـرد. این رویکرد تلاش دارد تـا بـا بهره بـردن از اندیشه‌های فلسفی بعضاً پراکنده و طـرح دیدگاه‌های موجود در مکاتب فلسفی به تشکیل معرفتی منسجم از طریق آشنایی کودکان بـا اندیشه‌های فیلسوفان کمک کند.

پ) رویکرد مبتنی بر پیوند فلسفه و ادبیات که در آن بر متون داستانی ادبیات کهـن بـه عنوان محتوای فلسفی تأکید می‌شود. در پیوند بین فلسفه و ادبیات رفتن به سراغ کتاب‌های فلسفی کافی نیست؛ چراکه بسیاری از اندیشه‌های بزرگ فلسفی همچون اندیشه‌های سقراط لزوماً از متون فلسفی استخراج نشده‌اند. سقراط هرگز متنی فلسـفی ننوشـته و تنهـا نظـرات خود را به صورت گفت وگوی شفاهی بیـان کـرده اسـت.

آن‌ها معتقدنـد از همـان دوران، تداخل ادبیات و فلسفه یک امر بدیهی بوده است در نتیجه نمی‌توان تمایزی بـین ادبیـات و فلسفه قائل شد. بدین سـبب در ادبیات هـم می‌توان مضامین فلسفی را یافت به خصوص در داستان‌های فلسفی که از ناخودآگاه نویسـنده برآمـده اسـت. فرزانفر و همکاران اظهار می‌دارند که داستان ادبی در بیشتـر مواقع از ناخودآگـاه نویسنده برمی‌خیزد و می‌تواند قابل شمول‌تر و عام‌تر باشد.

ث) رویکرد مبتنی بر زمینه فرهنگی متـون کـه بـر فرهنـگ وابسـتگی محتوای داسـتان فلسفی و طرح، انتخاب، و بازنویسـی داستان‌هایی از فرهنـگ بـومی تأکیـد دارد. فلاسـفه متعددی چنین استدلال کرده‌اند که یک فرهنگ افریقایی « ناب» وجود دارد که تفکر افریقایی از آن سرچشمه می‌گیرد. دیگران نیز مانند ویردو این گونـه اسـتدلال کرده‌اند کـه در میـان تفاوت‌های فرهنگی، خصوصیات عام فرهنگی نیز وجود دارند کـه امکـان انتقـال و ارتبـاط تفکر را فراهم می‌سازند.

بر این اساس اندیشه یـک محصـول فرهنگی است، همانطور که عقل، منطق، و زبان را یک محصول فرهنگی می‌دانـیم، فلسـفه در فلسفه برای کودکان چه به مثابه روش دیده شود و چه به مثابه محتوا، فرهنگ بنیان اسـت. این خصیصه فرهنگ که منجر به شکل گیری نوع خاصی از اندیشه می‌شود را می‌توان از جنبه‌های خاص فرهنگی دانست. وجود جنبه‌های خاص فرهنگی باعث شـد تـا اسـتفاده از داستان‌های اولیه که توسط لیپمن و همکاران او در امریکا طراحی شده بود در سایر کشورها با انتقاداتی روبه رو شود، از جمله این منتقدان یسپرسن است که بـا نقـد محتـوای داسـتانی لیپمن استفاده از آن را برای سایر جوامع مناسب نمی‌داند.

رویکردهای یادشده، محتوای داستانی خاصی طراحی کرده‌اند که در جدول ۱ آمده است.

جدول.۱ انواع داستان در رویکردهای مربوط به فلسفه برای کودکان

مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش اول)

با توجه به جدول ۱ می‌توان گفت که داستان‌های لیپمن پژوهش‌هایی است در مضامین فلسفی، علمی، اجتماعی، و اخلاقی؛ دنیای سوفی حـاوی مضامین فلسفی طـرح شـده در تاریخ فلسفه، به شـکلُرمـان و بـا زبـانی کودکانـه اسـت؛ داستان‌های فیشـر و پیکمـال مجموعه ای از حکایت‌های فلسفی جهان است با غنای ادبی و خاصیت داستانی؛ و بـالاخره در داستان‌های طرحشده توسط یسپرسن بر تناسب فرهنگی داستان تأکید شده است.

با وجود چنین تلاش‌هایی در آموزش تفکر به کمـک فلسـفه، بایـد گفـت تنهـا زمـانی می‌توان به حقیقت فلسفه دست یافت که هم به فرایند فلسفیدن، هم به محتوای فلسفی، هم به گستردگی فلسفه در خارج از متون فلسفی و هم به جنبه‌های فرهنگی موجود در محتوای فلسفی توجه شود. چنین نگاه کلگرایانه ای در شکل ۱ ترسیم شده است.

شکل.۱ مراحل تحقق نگاه کل‌گرایانه به فلسفه برای کودکان

مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش اول)

با توجه به شکل ۱ و با عنایت به تاریخ فلسفه و سؤالات اساسی فلسفه، بـه فهرسـتی از مضامین و سؤالات مهم فیلسوفان نیاز است، تا به کمک آن داستان‌های فلسـفی موجـود در متون کلاسیک ادب فارسی انتخاب شود و اما تعریفی واحد از فلسفه وجود ندارد، همچنان که دادبه اظهار می‌کند:

به دست دادن تعریفی واحد از فلسفه یا تعریفی که مورد قبول همه متفکران باشـد، کاری است سخت، دشوار، و ناممکن. طرح کـردن موضـوع و مسـائلی کـه مـورد پـذیرش همـه مکتب‌ها قرار گیرد نیز کار آسانی نخواهد بود.

کارل و گامز رویکرد ذات گرایانه را مبتنی بر مجموعه ای از پرسش‌ها می‌دانند که در قرون مختلف تا حدودی ثابت بوده و نسل‌های مختلف به نوعی بـه آن پرداخته‌اند. مجموعه پرسش‌های فلسفی که در تاریخ فلسفه در قالب مقوله‌های فلسفی مطرح شده‌اند، آنگونـه کـه نقیـب زاده، علـوی، و گریـز تصریح می‌کنند، در حوزه‌های زیر خلاصه می‌شوند:

مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش اول)

محتوای فلسفه بـرای کودکان شـامل داستان‌هایی بـا مباحـث متنـوع فلسـفی چـون معرفت شناسی، متافیزیک، زیبایی شناسی، اخلاق، و منطق است اهمیت ایـن مباحث تا آنجاست که لیپمن به کمک تاریخ ۲۵۰۰ ساله فلسفه، مهم‌ترین مفاهیم، روش‌ها و پرسش‌های پایدار فیلسوفان بزرگ را محور داستان‌های فلسفی برنامه خود قرار داد. بـیش از لیپمن آنگونه که ناجی اشاره می‌کند، رویکـرد فلسـفه بـا کودکـان (PWC) بـه مضامین فلسفی توجه و البته از بحث و گفت‌وگو راجـع بـه آرای فلسـفی سـود می‌برد. مضامین فلسفی به شکل دسته بندیشده در سه حوزه اصـلی فلسـفه یعنـی هستی شناسی، شناخت شناسی، و ارزش شناسی در کار برخی از علاقـه‌منـدان بـه فلسـفه همچـون، وایـت دیده می‌شود. ه

مچنین در داستان فلسفه اثر مگی و فلسفه بـرای کوچک‌ترها اثـر وایت توجه به این مسائل نیز به چشم می‌خورد. طرح مسائل اساسی فلسفه به زبان داسـتانی در آثار مذکور تجربه‌های مفیدی در فلسفه برای کودکان بـوده اسـت، پـرداختن بـه چنـین محتوایی بر اساس آثار ادب فارسی نیز می‌تواند مفید باشد. در ادامه داستان‌های ادب فارسی از منظر تناسب با سـؤالات هسـتی شناسـانه، معرفـتشناسـانه، و ارزششناسـانه بررسـی و نمونه‌هایی از این داستان‌ها انتخاب شده است.

ادامه دارد...

راهنما

عضویت در کانال تلگرام