سبا میرحسینی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با سبا میرحسینی را مشاهده کنید.

چگونه کتاب «قهرمان من تویی» ساخته شد؟ این کتاب به پیشنهاد کمیته ناظر سازمان ملل، گروه مرجع سلامت روان و حمایت اجتماعی-روان‌شناختی در موقعیت امداد اضطراری (IASC MHPSS RG) نگاشته شده است. افزون بر…
دوشنبه, ۱ اردیبهشت