الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه

معرفی بسته آموزشی الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه , الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های خودوا , الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های هم وای فارسی , الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های هم وای اوستایی و عربی , راهنمای الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه , لوح الفبایی آوایی - رانشی

در راستای آموزش زبان فارسی به کودکان و بزرگ سالان علاقه مند، امروز به معرفی بسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه خواهیم پرداخ پس در ادامه با آموزش کودک از راه ادبیات همراه باشید.

خرید بسته آموزشی الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه از پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

آموزش الفبا، پایه ی آموزش زبان خواندن و نوشتن است. در جامعه ی ما این اندیشه جا افتاده است که آموزش الفبا ویژه سال نخست دبستان است. در حالی که آواشناسی و واک شناسی و در پی آن نویسه شناسی و در گامی بالاتر نشانه شناسی آمیختی پیش نیازهای خواندن و نوشتن درست و سنجیده است. این گام ها نیاز به سال ها فراگیری پیوسته از سوی کودکان پیش دبستان دارد.

بسته ی الفباورزی با رویکرد آموزش خلاق کودک محور و به شیوه آوایی- رانشی Articulative-Phonics  سامانه ی الفبای فارسی را به کودکان و بزرگ سالان می آموزد. در این شیوه آوای واکی و رانش گاه آن بدون کاربرد خواندن یا نوشتن آموزش داده می شود. بسته الفباورزی با کاکا کلاغه برای آموزش بزرگ سالان بی سواد،‌ کسانی که فارسی زبان مادری شان نیست اما می خواهند فارسی را به شیوه ای نو و بازیگون بیاموزند کاربرد دارد. 

در بسته الفباورزی با کاکا کلاغه شما:

  • کتاب خودواهای فارسی 
  • کتاب هم واهای فارسی
  • کتاب هم واهای اوستایی و عربی
  • کتاب راه نما
  • و افزونه های الفبایی را دارید. 

چگونگی کار با بخش های گوناگون بسته الفباورزی با کاکا کلاغه در کتاب راه نما آمده است. 

لوح الفبایی آوایی - رانشی کاربرد گسترده ای در آموزش سامانه ی الفبایی به کودکان و بزرگ سالان نوآموز دارد. این لوح را می توانید در اتاق کودک یا بخشی از دیوارهای خانه که خود مناسب می دانید یا در کلاس درس بچسبانید. هم چنین این لوح افزاری مناسب برای آشنایی بزرگ سالان نوآموز زبان فارسی است. نگاه پیوسته به این لوح سرآغاز پرسش های کودک یا بزرگ سال درباره ی سامانه ی الفبایی فارسی است.برای این که بتوانید به پرسش های آن ها  به درستی پاسخ دهید، راه نمای بسته ی الفباورزی را موشکافانه بخوانید.

در این لوح سامانه ی الفبایی فارسی برپایه ی ویژگی آوایی مانند خودوا و هم وا و رانش گاه آن ها و هم چنین ریشه ی زبانی شان مانند زبان اوستایی و عربی آمده است. نقطه های رنگی در محور پوسته ی لوح دسته بندی واک ها را آشکار می کند. 

این لوح دارای یک هسته مرکزی است که در آن نام سامانه نوشته شده است. سپس هسته دوم را داریم که در آن رانش گاه واک ها آشکار شده است. در هسته سوم نویسه ی هنجار این واک ها آمده است. و در پوسته ی آن انگاره های جانوری از الفبای فارسی نقش بسته است.

به گونه ای طبیعی نگاه به لوح از پوسته به سوی هسته های سوم و دوم خواهد بود. آن گونه که فردریک لوباخ آموزشگر آمریکایی درباره ی نقش انگاره های الفبایی گفته است، این انگاره ها، واک ها را برای همیشه در ذهن کودک یا بزرگ سال نوآموز ثبت می کند. برای نمونه، کودک یا بزرگ سالی که به هشت پا نگاه می کند و از درون این هشت پا واک «هٱ» را می شناسد در ذهن خود تصویری جاودانی از هشت پا و «هٱ» می سازد. جدای از این،‌انگاره های الفبایی که در بسته الفباورزی با کاکا کلاغه و در لوح آن آمده است، بی گمان یکی از زیباترین انگاره های الفبایی است که تاکنون از سوی یک هنرمند ایرانی آفریده شده است.