آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن

آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

نويسنده در کتاب حاضر، آموزش و پرورش در شرايط "پست مدرن "را طي مباحثي بررسی و تجزيه و تحليل نموده که عناوين آنها بدين قرار است" :پست مدرنيسم، آموزش و پرورش :تحليل داده‌ها"، "درباره مدرن شدگیآموزش و پرورش"، "تاريخچه و معنایپست مدرنيسم"، "گذریبر ديدگاه‌ها و يافته‌هایپژوهشیدرباره آموزش و پرورش پست مدرن"، "رابطه‌هایانسانی:بررسي چند نکته"، "سيمایمدرسه در شرايط پست مدرن"، "کلاس پست مدرن"، "دانشگاه مجازی:مرور کانون‌هایاميد و بحران "و "با هم نگری:انسان، روابط انساني، آموزش و پرورش ."

cheap nike air max 90

راهنما

عضویت در کانال تلگرام