الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان

الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان
درباره کتاب

نگارنده در کتاب حاضر، الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان، برگرفته از الگوهای اروپایی و آمریکایی را ارائه داده است. وی در دو بخش و فصل‌های متعدد به تفکیک این الگوها را بیان کرده است. در بخش اول الگوی «رجیو امیلیا»، «مونته سوری» و «والدورف» به عنوان الگوهای اروپایی و در بخش دوم الگوهای «اسکوب»، «بانک استریت» و «انتاریو» به عنوان الگوهای آمریکایی معرفی شده‌اند. نگارنده در هر فصل ابتدا مروری بر تاریخچة موضوع داشته، سپس عناصر اساسی برنامة درسی را بیان و در پایان خلاصه‌ای از مطالب آن فصل ارائه داده است.

cheap nike air max 90

راهنما

عضویت در کانال تلگرام