فاطمه قاسم زاده

فاطمه قاسم زاده دارای دکترای روان شناسی ومدرس، پژوهشگر، مشاور و برنامه ریز امور آموزشی و روان شناسی کودکان ونوجوانان است.

او ریاست  کار گروه  پیش دبستانی انجمن پژوهشی پویا را نیز به عهده دارد  و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و مشاور موسسه ی مادران امروزاست. 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 09/25/2013 - 15:25