محمد‌ بهمن‌ بیگی

محمد‌ بهمن‌بیگی نواده‌ی بهمن‌بیگی، فرزند محمودخان از ایل قشقایی فارس در سال ١٢٩٩ش. به دنیا آمد. او دانش‌آموخته‌ی حقوق است. نخست در بانک ملی ایران و سپس در مؤسسه‌ی اصل چهار ترومن كار می‌كرد.

بعدها از اصل چهار به آموزش و پرورش رفت و مدیر كل آموزش عشایری شد. بهمن بیگی، بنیان‌گذار آموزش و پرورش عشایری در ایران است. پیشینه سوادآموزی برخی از طایفه‌های ایلی فارس و پایه‌‌گذاری مدرسه‌های سیار عشایری به سال ١٣٣١ برمی‌گردد كه تنها با كوشش و پایمردی برخی كسان به ویژه محمدبهمن بیگی امكان تحقق یافت.

او در سال ١٣٣٦ دانشسرای عشایری را در شیراز راه‌اندازی كرد. ردانشسرا از داوطلبان آزمون ورودی می‌گرفت، آن‌ها را در دوره‌های یكساله برای آموزگاری مدرسه‌های عشایری آموزش می‌داد و دانش‌آموختگان را با درنظر گرفتن جمعیت و نیازهای هر ایل به مدرسه‌های عشایری می‌فرستاد. پ

س از پایان دانشكده‌ حقوق، كتاب كوچكی به نام "عرف و عادت در عشایر فارس"منتشر كرد (١٣٢٤)و در آن بی‌سروسامانی‌های عشایر جنوب را برشمرد و نوشت كه درمان این دردهای بزرگ فقط در سایه‌ مهر و محبت و تعلیم و تربیت امکان پذیر است و برای جلوگیری از اینهمه سرگردانی و گمراهی راهی جز ایجاد مدارس سیارعشایری وجود ندارد. 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 09/23/2013 - 11:31