آموزش تعاون در مدارس

نویسنده: ویلیام کالاهان

نویسنده: طاهره اکبری

نظر به اهمیت جایگاه مدارس و نقش معلمان در پرورش نونهالان امروز و اندیشمندان، خبرگان، متخصصان و مدیران فردای این مرزوبوم و نیز اهمیت تفکر تعاون و همکاری برای همیاری یکدیگر در ساختن فرداهای در پیش‌رو مقوله «آموزش تعاون‏ در مدارس» را برگزیده تا به یاری یگانه عالم هستی باهم‌اندیشی معلمان و مدرسان بزرگوار کشورمان «فرهنگ‏سازی در بخش تعاون» را که لازمه حفظ و بقای جامعه و مشارکت حقیقی آحاد مردم در سرنوشت خود است، در جهت توانمندسازی و تقویت فردای نهضت تعاون در کشورمان استمرار بخشیم.

مطالب حاضر نوشته دکتر کالاهان از دانشکده آموزش دانشگاه ایووا شمالی انگلستان، در یازده فصل به شرح زیر می‌باشد که به تدریج در ماهنامه تعاون به چاپ خواهد رسید:

  • بازنگری آموزش تعاون
  • نقش معلمان
  • اتکا متقابل مثبت، پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری افراد
  • آموزش مهارت‌های تعاون به دانش‌آموزان
  • نظارت، دخالت و مشارکت
  • پردازش گروهی
  • ارزیابی و آزمون
  • مدارس تعاون
  • نتیجه و بازتاب
  • برنامه آموزش تعاون

امید است تلاش ما، هرچند اندک، مثرثمر و مورد قبول افتد.

فصل اول: بازنگری آموزشی و یادگیری تعاون

همراهی با گروه برای تعاون:

برای آموزش تعاون به ایجاد انگیزه همکاری و تمایل به یادگیری، نیاز به ارائه چشم‌اندازی سازنده داریم. آموزش شامل دو موضوع اساسی، یعنی آموزش زندگی واقعی محیط پیرامون انسان و تعامل اجتماعی بسیار پیچیده است. طرفداران تفکر تعاون هریک به دلایلی به شیوه‌های مختلف آموزش تعاون، گرایش دارند.

اما «تئوری‏پردازان اطلاعات» بر نقش ارزنده بحث گروهی که به افراد گروه کمک می‌نماید تا دانش خود را مرور کنند، درباره آن حرف بزنند و بدین ترتیب محفوظات خود را بسط دهند، تأکید دارد. وقتی اعضای گروه در بحث‌های گروهی مشارکت و سؤال‌های خود را طرح می‌کنند، توضیح می‌دهند، در حقیقت دانش خود را سازماندهی و بین آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، سپس تمامی مراحل یادگیری، ثبت و ضبط را پردازش می‌کنند که این امر موجب تقویت، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات و در نهایت ذهن می‌شود.

طرفداران نظریه پیاژه ۱ معتقدند که تعامل در گروه می‌تواند سبب تعارض شناختی و عدم تعادل گردد که در این صورت فرد را به شک و پرسش در مورد دانش خود، همچنین به سمت ایده‌های جدید سوق می‌دهد.

ساختارگراهای طرفدار تئوری

«ویگوتسکی‏"2» بر این باورند که تعامل اجتماعی برای آموزش بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چرا که کارکرد ذهن نظیر استدلال، ادراک وذهن نقادانه است که فرد را در مسیر تعامل اجتماعی قرار می‌دهد و سپس افراد این مهارت را درونی می‌کنند؛ اما درباره کودکان، باید گفت که آن‌ها قبل از آنکه بتوانند به تنهایی از عهده انجام وظایف ذهنی برآیند، نیاز به حمایت اجتماعی دارند. از اینرو آموزش و یادگیری تعاون نه تنها حمایت اجتماعی، بلکه سکوی پرتاب موردنیاز دانش‌آموزان برای یادگیری را مهیا می‌نماید. (ولفولک) ۲۰۰۱).

مقاله کامل را از بخش پیوست دریافت کنید.

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ی., 07/14/2013 - 09:47