آشنایی با نظام آموزشی سوئد برای مهاجران (۷ تا ۱۵ سال)

مدرسه ابتدایی و مرکز فعالیت‌های فوق برنامه نظام آموزشی سوئد

در ر  از زمانی که فرزند شما یک‌سالش پر می‌شود می‌تواند به مهد کودک برود. بازی‌ها در مهد مهم هستند، وقتی کودک شش سالش پر شود میتواند پیش دبستانی را شروع کند. هم مهد کودک و هم پیش دبستانی اختیاری است.

همه کودکان از ۷ سالگی به مدرسه ابتدایی می‌روند و این اجباری است. تحصیلات اجباری از کلاس اول تا نهم یعنی نهُ سال است.

بعدازآن اکثر جوانان سه سال به دبیرستان می‌روند. مهاجرانی که اجازه اقامت دائم گرفته‌اند می‌توانند تحصیلات دبیرستانی خود را پیش از پایان‌ترم بهاری در سالی که ۲۰ سالشان می‌شود شروع کنند. برای پناه جویان تا پیش از این که ۱۸ سالشان پر شود.

اما شرایطی نیز برای قبولی در برخی دروس وجود دارد. تحصیلات دبیرستانی می‌تواند فرزندان شما را برای تحصیلات عالی و یا ورود مستقیم به بازار کار آماده کند.

نظام آموزشی سوئد

در نظام آموزشی سوئد مدرسه ابتدایی در سوئد اجباری است. همه نهُ سال به مدرسه می‌روند. اکثراً پاییزسالی که هفت سالشان می‌شود مدرسه را شروع می‌کنند. یک سال تحصیلی شامل دو ترِم می‌باشد، ترم پاییز و ترم بهار.

اگر فرزند شما دچار معلولیت ذهنی است، می‌تواند به مدرسه ابتدایی ویژه برود، که با شرایط هر کودکی تناسب داده می‌شود. در جزوه‌های مربوطه می‌توانید در این مورد بیشتربخوانید.

بغیراز مدارس عادی برای کودکانی که دچار معلولیت هستند، مثلاً ناشنوایان و یا افرادی که ترکیبی از معلولیت‌های گوناگون دارند.

همه کودکان دوران مدرسه ابتدایی را می‌گذرانند

مدارس مخصوصی وجود دارد. تدریس بطور مشخص با نیاز دانش آموز تطبیق داده شده است. دوره این مدارس ویژه ده ساله است.

مدرسه ابتدایی رایگان است. بدین معنی که شما برای آموزش، کتاب و لوازم تحصیل پولی نمی‌پردازید. حتی غذای مدرسه هم رایگان است. دانش آموزان باید به درمان و بهداشت، مشاورتحصیلی حرفه‌ای وکتابخانه مدرسه دسترسی داشته باشند.

اهداف مشترک آموزشی در نظام آموزشی سوئد

می‌توانید بین مدارس دولتی و غیر دولتی یکی را انتخاب کنید. شرایط آموزشی و انتظارات موجود بر تمام مدارس یکسان است. تدریس درکلیه مدارس بر مبنای قانون آموزش و پرورش وهمچنین برنامه آموزشی هدایت می‌شود.

بغیراز اینکه فرزندتان دانش وعلم فرامی‌گیرد، او برای درک و معاشرت کردن با دیگران هم تمرین می‌کند. همه دانش آموزان باید برای اطراف واطرافیان خود احترام قائل شوند. آن‌ها یاد می‌گیرند که همه انسان‌ها صرف نظرازجنسیت، مذهب، نقص عضو و یا گرایش جنسی از حقوق یکسان برخوردارند. دمکراسی و حقوق بشر به همان اندازه در مدرسه معتبر است که در بخشهای دیگر جامعه اعمال می‌شود.

آیا زبان مادری فرزند شما غیراززبان سوئدی است؟ آیا آن زبان را درمنزل صحبت می‌کنید؟ در این صورت فرزندتان حق فراگیری زبان مادری‌اش را دارد. می‌توان آنرا بصورت زبان و یا درس انتخابی دانش آموز و یا بعنوان تدریس درخارج ازساعات عادی مدرسه انتخاب کرد.

 نمره درسی ازکلاس ششم

مدرسه از کلاس ششم نمره درسی می‌دهد. بعدازآن فرزندتان آخرهرترم نمره گرفته و کلاس نهم نمره نهایی را می‌گیرد. نمرات نشانگراینست که تاچه حد سطح دانش شاگرد با سطح خواسته‌های مدرسه مطابقت دارد. اگر دانش آموزی در رسیدن به اهداف مشکل دارد باید از کمک‌های ویژه برخوردار شود.

با این نمرات است که فرزند شما رشته دبیرستانی را انتخاب می‌کند. برای قبول شدن در این دوره دانش آموز باید هشت درس را پاس کرده باشد و جهت انتخاب دورهٔ دبیرستانی که می‌تواند به نمرات آموزش عالی ختم شود باید دوازده درس را با موفقیت گذراند.

نمرات در شش سطح می‌باشند E,D,C,B,A: و F. A بالاترین نمره و E پائین ترین نمره برای قبولی می‌باشند. .F نمره ردّی است.

در نظام آموزشی سوئد سطح دانش تعیین کننده نمره است

در نظام آموزشی سوئد میزان دانشی که از شاگردان انتظار می‌رود مشخص شده و ای نشانگراین است که دانش آموزان حداقل چه چیزهایی را باید بدانند ونمره برمبنای این سطح دانش داده می‌شود. این شروط برای همه مدرسه‌ها یکسان است. چنانچه دانش آموزخطر نرسیدن به این سطح دانش را داشته باشد، حق استفاده ازکمکهای ویژه را دارد.

ازکلاس سوم دربعضی دروس آزمون سراسری اجرا می‌شود. این آزمون‌های سراسری به معلم کمک می‌کند که بتواند سطح دانش فرزندتان را ارزیابی کرده ونمره منصفانه بدهد.

در نظام آموزشی سوئد درهرترم حداقل یک بار شما و فرزندتان معلم را می‌بینید. شما درباره وضعیت درسی فرزندتان واینکه آیا او ازمدرسه راضی است صحبت می‌کنید. از طریق این جلسه‌ها شما می‌توانید در روند کار مدرسه تأثیر بگذارید و در اینجا به دانش آموز و اولیا این فرصت داده می‌شود تا سواالت خود را مطرح کنند.

مقررات مهم در مدرسه ابتدایی

دوران مدرسه ابتدایی اجباری است. مبنای فراگیری حضور درکالس می‌باشد. شما بعنوان سرپرست مسئولیت دارید که فرزندتان به مدرسه رفته ودرکالس درس حاضر باشد. دانش آموزان از دوشنبه تا جمعه به مدرسه می‌روند. روزهای شنبه و یکشنبه و روزهای تعطیالت رسمی شاگردان تعطیلند. در تابستان و عید کریسمس کودکان تعطیالت طوالنی تری دارند.

اگر فرزند شما احتیاج به مرخصی دارد باید با مدیر مدرسه درمیان بگذارید. همچنین اگرمایلید که فرزندتان از بخشی ازتدریس معاف باشد با مدیردرمیان بگذارید. ولی دالئل بسیار محکم برای این مسئله الزم است، ونباید درامکانات قبولی دانش آموزمشکل ایجاد کند. اگر فرزند شما بدون اطالع شما از مدرسه غیبت داشته باشد، مدرسه باید همان روز این امر را به شما اطالع دهد. اینچنین غیبت غیرموجه در کارنامه نوشته می‌شود.

نظام آموزشی سوئد برای پیشرفت جوانان بعنوان افراد مستقل الزمه اش توازن بین آزادی و مسئولیت فردی می‌باشد. مدرسه نه تنها دانش یاد می‌دهد. بلکه ارزش‌ها ومعیارها را نیزمی آموزد. باهتک حرمت مبارزه کرده، برابری و تساوی حقوق رایج داده می‌شود. امنیت و آرامش درسی بسیار مهم است. اگر شاگردی مزاحم نظم درکالس شود، معلم از او می‌خواهد که رفتارش را تغییر دهد. اگرگوشزد کمک نکند، دانش آموزاز سرکالس درس اخراج شده و یا این که پس از پایان مدرسه آن ٔ روز باید مدت بیشتری درآنجا بماند. ولی دردرجه اول معلم سعی برحل مسئله ازطریق همفکری با دانش آموز را دارد.

انتخاب کردن مدرسه

شما و فرزندتان مدرسه‌ای در کمونی که در آن زندگی می‌کنید و یا یک کمون دیگر انتخاب می‌کنید. کمون‌ها ازخود مدرسه داشته ولی مدارس غیر دولتی هم وجود دارند. تمامی مدارس رایگان هستند، یعنی هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید. مدرسه غیر دولتی بصورت یک شرکت، مؤسسه و یا انجمن اداره می‌شود. ورود به این مدارس برای همه آزاد است و شرایط و انتظارات آموزشی که برای مدارس دولتی وجود دارد شامل این مدارس هم می‌شود.

بعضی از مدارس به روشهایی خود را نشان می‌دهند. بطور مثال از رشته ورزشی یا از روش تعلیم و تربیت خاصی استفاده می‌کنند. به دانش آموز در درجه اول مدرسه‌ای در نزدیکی منزلش ارائه می‌شود. ولی درصورتیکه جای خالی باشد می‌توانید مدرسه دیگری، چه دولتی و چه غیر دولتی را انتخاب کنید.

خانه اوقات فراغت بعد از پایان کلاس در روز

به‌عنوان پدر یا مادرشما حق کار و تحصیل را دارید. در اینصورت فرزند شما بعد از مدرسه‌اش به خانه اوقات فراغت می‌رود. این خانه‌ها اغلب در داخل یا جنب مدرسه واقع شده‌اند. کارکنان مدرسه و کارکنان این خانه‌ها برای تأمین و آسایش فرزند شما باهم همکاری دارند. فعالیت این خانه‌ها یک تعلیم و تربیت گروهی است که پشتوانه‌ای برای تکامل و پشرفت فرزند شما است. خانه‌های اوقات فراغت از کودکان پیش دبستانی تا سالی که ۱۳ ر شود را می‌پذیرند.

بر خالف مدارس برای رفتن به این خانه سالشان پ ها هزینه پرداخت می‌شود. این کمون است که سطح هزینه را تعئین می‌کند. کودکان بین ۱۰ تا ۱۲ ساله می‌توانند در محلهای اوقات فراغت عمومی شرکت کنند. این گزینش خوبی برای کسانی که نه کاردارند ونه تحصیل می‌کنند است. فرزندتان و شما باهم تصمیم می‌گیرید که چه اوقاتی و چندوقت یکبار به آنجا بروند.

شما مهم هستید

شما نزیکترین فرد به فرزندتان هستید. چنانچه سؤالی دارید و یا از چیزی نگران هستید با ِرم شما با معلم فرزندتان در مورد معلم یا شخص رابط دیگری در مدرسه صحبت کنید. در هر ت پیشرفت درسی او جلسه خواهید داشت. بسیار مهم است که فعالیت مدرسه با همکاری خانه انجام شود. این موقعیت خوبی است که در مورد رضایت فرزندتان از مدرسه و یا چگونگی پیشرفت او در مدرسه با معلم بحث کنید. در جلسات اولیاء شما هم معلم و هم همه پدر و مادرها را مالقات کرده که در آنجا بطور کلی پیرامون کارو برنامه‌های مدرسه صحبت می‌شود. سؤاالت و نظرات شما دراینجا هم بسیارمهم است.

منبع: skolverket

 

دیگر تصاویر
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on س., 01/16/2018 - 12:26