الف‌ با‌ورزی با کاکا‌کلاغه

معرفی بسته آموزشی الف‌با‌ورزی با کاکا‌کلاغه
الف‌با‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های خودوا
الف‌با‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های هم وای فارسی
الف‌با‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های هم وای اوستایی و عربی
راهنمای الف‌با‌ورزی با کاکا‌کلاغه
لوح الفبایی آوایی - رانشی
درباره کتاب

در راستای آموزش زبان فارسی به کودکان و بزرگ سالان علاقه مند، امروز به معرفی بسته الف‌ با‌ورزی با کاکا‌کلاغه خواهیم پرداخ پس در ادامه با آموزش کودک از راه ادبیات همراه باشید.

خرید بسته آموزشی الف‌ با‌ورزی با کاکا‌کلاغه از پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

آموزش الف با، پایه ی آموزش زبان خواندن و نوشتن است. در جامعه ی ما این اندیشه جا افتاده است که آموزش الف با ویژه سال نخست دبستان است. در حالی که آواشناسی و واک شناسی و در پی آن نویسه شناسی و در گامی بالاتر نشانه شناسی آمیختی پیش نیازهای خواندن و نوشتن درست و سنجیده است. این گام ها نیاز به سال ها فراگیری پیوسته از سوی کودکان پیش دبستان دارد.

بسته ی الف باورزی با رویکرد آموزش خلاق کودک محور و به شیوه آوایی- رانشی Articulative-Phonics  سامانه ی الف بای فارسی را به کودکان و بزرگ سالان می آموزد. در این شیوه آوای واکی و رانش گاه آن بدون کاربرد خواندن یا نوشتن آموزش داده می شود. بسته الف باورزی با کاکا کلاغه برای آموزش بزرگ سالان بی سواد،‌ کسانی که فارسی زبان مادری شان نیست اما می خواهند فارسی را به شیوه ای نو و بازیگون بیاموزند کاربرد دارد. 

در بسته الف باورزی با کاکا کلاغه شما:

  • کتاب خودواهای فارسی 
  • کتاب هم واهای فارسی
  • کتاب هم واهای اوستایی و عربی
  • کتاب راه نما
  • و افزونه های الف بایی را دارید. 

چگونگی کار با بخش های گوناگون بسته الف باورزی با کاکا کلاغه در کتاب راه نما آمده است. 

لوح الف بایی آوایی - رانشی کاربرد گسترده ای در آموزش سامانه ی الف بایی به کودکان و بزرگ سالان نوآموز دارد. این لوح را می توانید در اتاق کودک یا بخشی از دیوارهای خانه که خود مناسب می دانید یا در کلاس درس بچسبانید. هم چنین این لوح افزاری مناسب برای آشنایی بزرگ سالان نوآموز زبان فارسی است. نگاه پیوسته به این لوح سرآغاز پرسش های کودک یا بزرگ سال درباره ی سامانه ی الف بایی فارسی است.برای این که بتوانید به پرسش های آن ها  به درستی پاسخ دهید، راه نمای بسته ی الف باورزی را موشکافانه بخوانید.

در این لوح سامانه ی الف بایی فارسی برپایه ی ویژگی آوایی مانند خودوا و هم وا و رانش گاه آن ها و هم چنین ریشه ی زبانی شان مانند زبان اوستایی و عربی آمده است. نقطه های رنگی در محور پوسته ی لوح دسته بندی واک ها را آشکار می کند. 

این لوح دارای یک هسته مرکزی است که در آن نام سامانه نوشته شده است. سپس هسته دوم را داریم که در آن رانش گاه واک ها آشکار شده است. در هسته سوم نویسه ی هنجار این واک ها آمده است. و در پوسته ی آن انگاره های جانوری از الف بای فارسی نقش بسته است.

به گونه ای طبیعی نگاه به لوح از پوسته به سوی هسته های سوم و دوم خواهد بود. آن گونه که فردریک لوباخ آموزشگر آمریکایی درباره ی نقش انگاره های الف بایی گفته است، این انگاره ها، واک ها را برای همیشه در ذهن کودک یا بزرگ سال نوآموز ثبت می کند. برای نمونه، کودک یا بزرگ سالی که به هشت پا نگاه می کند و از درون این هشت پا واک «هٱ» را می شناسد در ذهن خود تصویری جاودانی از هشت پا و «هٱ» می سازد. جدای از این،‌انگاره های الف بایی که در بسته الف باورزی با کاکا کلاغه و در لوح آن آمده است، بی گمان یکی از زیباترین انگاره های الف بایی است که تاکنون از سوی یک هنرمند ایرانی آفریده شده است.