توران میرهادی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با توران میرهادی را مشاهده کنید.

این کتاب شرح تجربه های اداری، آموزشی و پرورشی توران میرهادی در کودکستان، دبستان و راهنمایی فرهاد از سال ۱۳۳۱ می باشد.
سه شنبه, ۵ شهریور
بسیاری از مربیان به  آموزش غير مستقيم همراه با بازي و شادي باور دارند، اما به درستی نمی دانند این آموزش چیست و چگونه باید آن را به اجرا در آورند. کتاب کار مربی در بر گیرنده فعالیت ها و تجربه های …
سه شنبه, ۲۹ مرداد
آموزش مستقیم، یعنی آموزش با هدفی خاص و محدود که در آن کودک باید مفهومی معین را یاد بگیرد و آن را با مفاهیم قبلی ذهن خود مربوط کند و از آن در مسائلی که برایش پیش می آید بهره بگیرد. مثلاً آموزگار…
سه شنبه, ۲۴ اردیبهشت