کتاب‌های مرجع کودکان با نیازهای ویژه

 اولین نتیجه ناشنوایی برای کودک، اختلال در یادگیری زبان است؛ مشکلی که هم در جنبه بیانی زبان و هم در جنبه دریافتی و درکی آن دیده می شود. هم چنین همواره نخستین سوال در حوزه آموزش ناشنوایان و البته…
یکشنبه, ۳ شهریور