کتاب روانشناسی رشد

کتاب روانشناسی رشد
درباره کتاب

کتاب روانشناسی رشد در ده فصل به "مطالعه رشد انسان"، "عوامل تعیین کننده رشد ..."، "کودکی (از تولد تا ۱۱ سالگی"، "رشد شناختی و یادگیری زبان"، "رشد روانی یا عاطفی کودک"، "رشد اجتماعی"، "نوجوانی..."، "بزرگسالی..."، "پیری و مرگ..."، و" آخرین سفر" می‌پردازد.

در بخش نخست: کتاب روانشناسی رشد مقدمه، ‌عبارت "من آن کسی که می خواستم باشم نشدم، همان کسی هم که شده بودم نماندم و همان کسی هم که بودم نیستم." درونمایه کلی کتاب یعنی تغییر و تحول پیوسته در رشد انسان را به خوبی بیان می کند. در صفحات پایانی کتاب، آمار و نظریه های مهم به صورت جدول درباره رشد شناختی از دیدگاه پیاژه، اریکسون و دیدگاه فروید درباره مراحل روانی – جنسی آمده است. کتاب روانشناسی رشد Introduction a la Psychologie du Developpment

 در پایان، خود آزمایی کلی برای دانشجویان و داوطلبان دوره کارشناسی ارشد و کتابشناسی به زبان انگلیسی دارد.

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام