مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی
درباره کتاب

این کتاب از ۲۱ فصل تشکیل شده است که در هر فصل به بررسی یکی از مکاتب فلسفی و بررسی آن از منظر فلسفه تعلیم و تربیت می پردازد. در فصل نخست این کتاب ارتباط بین فسلفه و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل دوم ایده آلیسم و آموزش و پرورش، فصل سوم رئالیسم و آموزش و پرورش، فصل چهارم رئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورش و فصول بعدی هر کدام به یکی از مکاتب عمده فلسفی می پردازد. از جمله این مکاتب می توان به تحلیل فلسفی، آرمانشهرگرایی، مارکسیسم، یک حزبی گری، ماهیت گرایی، پایدارگرایی، پیشرفت گرایی، بازسازی اجتماعی و نظریه نقادی اشاره کرد. در برخی فصول نیز به مباحث دیگری چون نظریه و آموزش و پرورش و همچنین ایدئولوژی و آموزش و پرورش به طور مبسوط اشاره شده است. این کتاب به عنوان یکی از منابع اصلی در آزمون دکترای این رشته محسوب می شود و با توجه به آنکه مکاتب فلسفی در این کتاب به طور مشروح از نظر تربیتی و ارتباط آن ها با آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته اند می تواند زمینه خوبی برای کسب اطلاعات لازم درباره فلسفه تعلیم و تربیت محسوب شود. نویسنده کوشیده است تا در هر فصل مکتب فلسفی مورد نظر را شرح داده و سپس مضامین آن را در ارتباط با آموزش و پرورش و همچنین ارزش شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن را در ارتباط با فلاسفه تربیتی که به این مکتب گرایش داشته اند به بحث بکشاند.

nike air max 1 sale

راهنما

عضویت در کانال تلگرام