فهرست مدارس طبیعت در استان کردستان

مدرسه طبیعت وی ول (سنندج)

نخستین مدرسه طبیعت استان کردستان با عنوان وی ول ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ با حضور ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سنندج افتتاح شد که این مدارس الگوی بسیار مناسبی برای آموزش مفاهیم زیست محیطی برای کودکان هستند.

هدف اولیه مدرسه طبیعت در وهله اول ارتباط کودک از طریق حواس پنجگانه با عناصر گفته شده و ارتباط کودک با سایر کودکانی که در مدرسه طبیعت حضور دارند و در وهله دوم تسهیل گری توسط تسهیل گران برای ایجاد ارتباط با محیط و سایر کودکان تا زمانی که آسیب جدی به آنها وارد نشود است و اگر یا با هم درگیر شوند وارد عمل خواهند شد .

مدرسه طبیعت وی ول (سنندج)

عضویت در کانال تلگرام