مجموعه قواد دستوری

فکر و زبان

نویسنده: احمد سمیعی

مسئله رابطه فکر و زبان از دیرباز توجّه لغویّونو فیلسوفان را بهخود جلب کرده و مطالعه سوابق آن خود موضوع پژوهشی مستقل تواند بود. مراد نگارنده در این مقاله مرور آراء متقدّمان در این باب نیست، بلکه به دست دادن خلاصه‏ای از آرائی که زبانشناسی و روانشناسی معاصر درباره مناسبات فکر و زبان عرضه داشته است.

در بررسی رابطّ فکر و زبان رشته‏های متعدّد معارف انسانی دخیل می‏شوند و از این جهت دامنه پژوهش گستردگی کم‏نظیری می‏یابد.بعلاوه، در هر یک از رشته‏های درگیر پیچیده‏ترین و پرجنجال‌ترین مباحث با این مسئله رابطه پیدا کند.

در سالهای اخیر، رشته علمی نسبتا نو سال زبانشناسی توانسته است مرکز بحث در این موضوع شود و در پرتو دستاوردهای آن، مسئله با برداشتی تازه طرح گردد.باید اذعان کرد که زبانشناسی این امتیاز یا دست کم تسجیل آن را تا حدّ زیادی مرهون نعام چومسکی است. در حقیقت، مسئله رابطه فکر در زبانشناسی نیز با تازه‏ترین دریافت‌ها و مفاهیم پیوند یافته است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام