زبان‌شناختی

نویسنده: بهروز عزبدفتری

در این مقاله، سخن را ابتدا با نقل مطلبی از زبان شکلوفسکی، ادیب روس، درباره تکرار آرایه‌های لفظی و معنایی در کلام آغاز می‌کنیم؛ سپس بحث واقعیت روان‌شناختی قواعد زبان در الگوی تحلیلی زبان‌شناس و در رفتار زبانی گوینده/نویسنده را مطرح می‌کنیم؛ و در آخر، ضمن ارائه تعاریفی چند از کارکردهای اصلی زبان، به شرح بیان شش نقش آن: نقش هیجانی زبان، نقش آوایی زبان، نقش کارگزاری زبان، نقش بایگانی زبان، نقش ابزاری زبان، و نیز نقش ایدئولوژیک زبان می‌پردازیم.

مقدمه در یکی از مقاله‌های مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه ‌  (۵۵-۵۰:۷۰ با عنوان«روند خودکاری زبان و گونه‏های برجسته‏سازی‏آن در نقد فرمالیستی»1نوشته جواد اسحاقیان، نویسنده مطلبی را از زبان شکلوفسکی ادیب و منتقد روسی، نقل می‌کند که به لحاظ اهمیت مفهومی آن در خور تأمل دوباره است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام