مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

این کتاب از ۲۱ فصل تشکیل شده است که در هر فصل به بررسی یکی از مکاتب فلسفی و بررسی آن از منظر فلسفه تعلیم و تربیت می پردازد. در فصل نخست این کتاب ارتباط بین فسلفه و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل دوم ایده آلیسم و آموزش و پرورش، فصل سوم رئالیسم و آموزش و پرورش، فصل چهارم رئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورش و فصول بعدی هر کدام به یکی از مکاتب عمده فلسفی می پردازد. از جمله این مکاتب می توان به تحلیل فلسفی، آرمانشهرگرایی، مارکسیسم، یک حزبی گری، ماهیت گرایی، پایدارگرایی، پیشرفت گرایی، بازسازی اجتماعی و نظریه نقادی اشاره کرد.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام