طراحی برای کودکان

اصول و مبانی طراحی منظر برای کودکان

مفهوم «طراحی برای کودکان» طراح را با یک دوگانگی روبرو می‌کند؛ از سویی با موجودی به عنوان مخاطب روبروست که از دید او ضعیف و ناتوان است، به مراقبت و توجه زیادی نیاز دارد و بسیاری از کارها را نمی‌تواند به تنهایی و بدون کمک بزرگترها انجام دهد؛ از سوی دیگر موجودی در برابر او قرار دارد که از فطرت پاک انسانی برخوردار است؛ موجودی که با سرعت گاهی غیر قابل تصور در حال رشد است.

اصول و مبانی طراحی منظر برای کودکان

عضویت در کانال تلگرام