معلم و دانش آموزان

علم وهنرتعلیم وتربیت (پداگوژی)

مدرسه‌ای که در آن دانش آموزان بدون هیچ اجبار و با میل درونی و آگاهی از نتیجه تلاششـان، در مسـیر یادگیری و پرورش فضایل اخلاقی و تربیتی قدم برمیدارند، مدرسه ایده آلی است که شاید هر معلمی آرزوی آن را دارد و به همین سبب است که معلمان برای ایجاد انگیزه حرکت و آفرینش موقعیت‌های مناسب یاد دهی-یادگیری از هیچ تلاشـی مضایقه نمی‌کنند. بر این اساس، انگیزش دانش آموزان از جمله مؤلفه‌های کلیدی در آموزش و پرورش به شمار می‌رود و خودانگیزی و ایجاد زمینه‌های پرورش میل درونی یادگیرندگان به حرکت در مسیر تکامل خود، جایگاه ارزندهای دارد. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام