مزایای مهد کودک

جایگاه آموزشی و تربیتی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی

آموزش‌ها و فعالیت‌های یادگیری در دوره پیش از دبستان و مهد کودک، اغلب فرآیند محور هستند و بر نتیجه تاکید ندارند، به عبارتی در آموزش به این مسئله نباید بیش از حد توجه شود که آیا بچه تمام شعر را حفظ کرده است یا نه، همین که در فرآیند یادگیری مشارکت می‌کند و بخشی از یک سوره قرآن یا شعر را می‌خواند، یا در یک فعالیت یا بازی دسته جمعی شرکت می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه قبل از اینکه فعالیت‌های فردی مهم باشد، فعالیت‌های جمعی در وهله اول قرار دارد. اجتماعی کردن کودکان یکی از اهداف بسیار مهم دوره پیش دبستانی است. به عقیده صاحبنظران فعالیت‌های دوره پیش دبستانی باید بیشتر رویکرد اجتماعی داشته باشند در نتیجه توقع انجام کارها توسط کودک به تنهایی، انتظار نامعقولی از اوست.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام