تشویق کودکان به بازگویی قصه

ادبیات کودکان و نقش آن در تثبیت شخصیت کودکان

در آغاز باید دید که ادبیات کودکان چیست؟ به تعبیری می‌توان گفت ادبیات کودکان متون نو و تازه ای هستند که دربردارنده درون و محتوای راستین واژه‌ها برای کودکانند. واژگانی که به منظور تربیت فردی و اجتماعی آنان به گونه ای زیبا و هنری بیان می‌شوند و افزون بر این، به رشد علمی و فکری و گسترش واژگان و نیز تخیل کودکان کمک می‌کنند. چنین کاری با گزینش واژگانی که متناسب سن کودک و توان درک و دریافت وی باشد، البته با بهره وری از شیوه ای زیبا مناسب و رغبت انگیز به فرجام می‌رسد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام