نوشته‌های مرتبط با: رفتار با کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «رفتار با کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

چگونه به کودک مان انضباط را یاد دهیم

آموزش انضباط یعنی حذف رفتار غلط کودک از طریق آموزش. به این ترتیب انضباط صرفاً تنبیه نیست و هدف نهایی آن آموزش خویشتن داری به کودک است. تنبیه طاقت فرسای کودک به منظور کنترل رفتار او فرایند یادگیری را مختل کرده و در قبال تکیه بر کنترل خارجی بهای گزافی را می‌پردازد که همانا تکوین نیافتن خویشتن داری است. 

عضویت در کانال تلگرام