کودک آب زیرکاه

رفتارشناسی كودكان مشكل‌دار

لکن قدرت بسیار زیاد آنان از والد بودن و وابستگی های عاطفی، روانی، فرهنگی و قانونی شان با کودک ناشی می شود. ازسوی دیگر تردیدی نیست (بر اساس مشاهدات تجربی درمراکزمشاوره) که والدین نقش مهمی درایجاد وحتی حفظ و تداوم مشکلات کودکشان دارند. در واقع غالبا تعاملات عاطفی و نزدیک بین والدین و کودکان به عنوان مانع اصلی درشیوه های تغییر و اصلاح رفتار ظاهر می شود.

نوشته : editor4 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام