مهارت‌های اجتماعی-هیجانی، کودکان پیش‌دبستانی، تفاوت جنسی

مهارت‌های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش از دبستان: یک مقایسه جمعیت شناختی

نویسندگان:

پریرخ دادستانعلی عسگری

سوسن رحیم زاده

مریم بیات

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت‌های اجتماعی-هیجانی کودکان با سن و جنس آن‌ها و نیز اشتغال مادران در یک گروه نمونه به حجم ۲۱۷ کودک ۶-۴ ساله (۸۵۳ دختر،۷۶۳ پسر) مهد کودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی تهران انجام شد. مادران گروه نمونه نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات اجتماعی/هیجانی پیش‌دبستانی (میلر، مایشی و میلر،۱۹۷۹؛ دادستان و دیگران، ۱۹۸۳) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که دختران در مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی روزمره و رفتارهای سازش نایافته-فزون‌کنش نسبت به پسران نمره بهتری کسب کردند. کودکان ۶-۵ ساله نیز در مقایسه با کودکان ۵-۴ ساله در رفتارهای سازش‌نایافته/فزون‌کنشی و نیز مهارت‌های زندگی روزمره نمره بیشتری به دست آوردند. کودکانی که مادران شاغل داشتند، نسبت به کودکان دارای مادران خانه‌دار، نمره بالاتری در مهارت‌های ارتباطی کسب کردند. استلزام‌های مربوط به درک رفتارهای کودکان و نیز برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی بر پایه یافته‌های این مطالعه مورد بحث قرار گرفت.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام