حلقه کندوکاو

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه «فلسفه برای کودکان»- بخش پایانی

۱۱.۸ فروتنی و تواضع

عبارت است از آگاهی از جایگاه صحیح در زندگی، پذیرش نقاط ضعف و قوت بدون ترس از قضاوت دیگران، و دانستن اینکه ما بخشی کوچک از مجموعه‌ای بزرگ‌تریم و طبق قوانین کوانتومی بر کل اثرگذاریم. شاید به جرئت بتوان گفت که در فرهنگ فرد  مدار جوامع نوین، که همه در جست‌وجوی جایگاه «نفر اول» اند، آموزش تواضع و فروتنی در برابر کلیت جهان هستی ضروری محسوب می‌شود.

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه « فلسفه برای کودکان»- بخش پایانی

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه « فلسفه برای کودکان»- بخش سوم

۲.۸ خودانگیختگی

خودانگیختگی را رهایی فرد از عقده‌های دوران کودکی، قضاوت‌ها و نفوذ دیگران، و آمادگی برای پاسخگویی در لحظه حال می‌دانند و درست برعکس به‌عادت‌زیستن و رفتارکردن مطابق الگوها و چهارچوب‌های ازپیش تعیین‌شده است. خودانگیختگی انتخاب رفتاری متعادل میان سختگیری و تلون‌ مزاجی است.

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه « فلسفه برای کودکان»- بخش سوم

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه «فلسفه برای کودکان»- بخش دوم

۶. امکان پرورش هوش معنوی ازدوران کودکی

در زمینه رشد معنویت در کودکان، تحقیقات اندکی صورت گرفته است از جمله هلمینیاک پنج مرحله از رشد معنوی را مطرح کرد، اما در نظریه وی این مراحل از دوران نوجوانی شروع می‌شود. رابرت کولز یکی از معدود آثار جامع در مورد معنویت در کودکان را منتشر کرده است. این اثر حاصل مصاحبه با کودکان خردسال از کشورهای مختلف و گرایش‌های مذهبی متفاوت است. وی نشان داده است که، به‌رغم وجود زمینه‌های مختلف مذهبی و فرهنگی در این کودکان، آن‌ها اغلب نگرانی مشابهی در زمینه معنویت و آرمان‌های خود ابراز کرده‌اند.

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه « فلسفه برای کودکان»- بخش دوم

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه «فلسفه برای کودکان»- بخش اول

چکیده

گسترش سریع فناوری در قـرن بیسـت و یکـم و رواج روزافـزون مشکلات بشری ما را بر آن می‌دارد که، بیش از هر چیـز، بـه آنچه بـه منزلـه دانـش در اختیار کودکان قرار می‌دهیم حساس شـویم و ایـن دانـش را بـا مهـارت‌های معنـوی و قـدرت تشـخیص و تمیـز اندیشـمندانه همـراه کنـیم. از آنجـا کـه متخصصان سازمان بهداشـت جهـانی انسـان را موجـودی زیسـتی، روانی، و معنوی تعریف کرده‌اند، متاسفانه در عملکرد نظـام آموزشی رایج، بـه‌نظـر می‌رسد انتقال منابع انبوه دانش کمتر به معرفت هستی‌شناسانه و وجودگرایانـه مزین است.

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه « فلسفه برای کودکان»

عضویت در کانال تلگرام