چگونه کودکان مهارت‌های سواد را از نخستین روز زندگی به تدریج فرا می‌گیرند؟