آواورزی و الف‌باورزی بخشی مهم از سواد شکوفایی است که دانش و مهارت شناخت آواها و واک‌های الف‌بایی را به کودکان خردسال و به ویژه کودکان گروه سنی پیش‌دبستان آموزش می‌دهد.