برای چگونگی کار با سامانه آموزش آنلاین آموزک این ویدئوی کوتاه را ببینید.