• رویکرد کودک‌محور در محیط‌های یادگیری: خانه، مدرسه، کتابخانه
  • محیط سرشار از سواد
  • سازمان‌دهی کتاب در کتابخانه‌های با من بخوان
  • طراحی و فضاسازی کودک‌محور
  • نقش والدین، مربی و کتابدار در ایجاد فضاهای آموزشی مناسب برای کودکان