کودک و محیط زیست

دوست داشتن طبیعت را به کودکان مان بیاموزیم

 برای سفر به دل طبیعت به طور منظم در سال های رشد کودک تان  برنامه ریزی کنید. برنامه های گردش و سفرهای کوتاه به بیرون شهر ترتیب دهید. بگذارید کودکان از پیاده روی در طبیعت لذت ببرند. 

دوست داشتن طبیعت را به کودکان مان بیاموزیم

عضویت در کانال تلگرام