منشور مستطیل فروبل

منشور مستطیل فروبل

در هدیه ۴، مکعب های ۵ سانتی متری هدیه ۲ به ۸ عدد بلوک ۱/۲۵×۲/۵×۵ تبدیل می شود.

کودکان بازی های زیادی را می توانند با این منشورها انجام دهند برای نمونه می توانند آن ها را مانند آجر و یا کاشی در نظر بگیرند که برای کودک شکلی آشنا است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام