مدرسه طبیعت باغ گیلو (بافق)

مدرسه طبیعت باغ گیلو (بافق)

مدرسه طبیعت قلمرویی است برای کودکان فضایی که در آن امکان تعامل آزادانه، کنجکاوانه و سرخوشانه با طبیعت برای کودکان فراهم است. تجربه‌های کودکانه در این فضا، تعامل آزادانه و ملموس با همه عناصر طبیعت از جمله آب، خاک، سنگ، چوب، گیاه و حیوان را در برمی‌گیرد تعاملی باز و آزاد، تک نفره یا جمعی و بر اساس انگیزش‌های درونی خود کودکان.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام