مدرسه طبیعت آلمون (شهرکرد)

مدرسه طبیعت آلمون (شهرکرد)

مدرسه طبیعت آلمون از فروردین ۹۶ فعالیت خود را در قالب برگزاری کارگاه سفر یکروزه آغاز کرده است. آنچه در مدرسه طبیعت اتفاق میافتد فراهم آوردن امکان تعامل خودانگیخته، کنجکاوانه و سرخوشانه کودکان با طبیعت است. ما باور داریم که تجربه طبیعت برای کودکان تا سن ۱۲ سالگی باید به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شود. ما باور داریم که تامین تجربه طبیعت برای کودکان نیاز مند یک گفتمان اجتماعی است به گونهای که همه ارکان جامعه را به مشارکت بطلبد.

new nike air max 2019

راهنما

عضویت در کانال تلگرام